نمایشگاه اهواز

مقدم شما همکاران محترم را در نمایشگاه اهواز سالن خلیج فارس، غرفه گروه بازرگانی TVP در تاریخ 95/10/29  الی 95/11/02  گرامی می داریم .

منتظرحضور ارزشمندتان هستیم.